Pembaca KAMI

Tuesday, May 10, 2011

KONSEP KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA


KONSEP KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA
Budaya mempunyai perkaitan yang rapat dengan  kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum, bangsa dan agama penganutnya. Namun begitu, terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Perkataan budaya berasal daripada bahasa Sanskrit , iaitu Buddayah

Namun, ada pendapat mengatakan perkataan budaya berasal dari cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu iaitu Budhi (Sanskrit) yang membawa maksud  kecergasan fikiran dan akal ,manakala Daya (Melayu) diertikan sebagai  kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh.

Selain itu, kebudayaan pula ditakrifkan sebagai keseluruhan cara hidup manusia merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir di mana ia  meliputi hasil kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan

Berdasarkan Kamus Dewan (2007) , budaya ditakrifkan sebagai tamdun , peradaban, kemajuan fikiran , akal budi (cara fikiran), berkelakuan dan sebagainya. Budaya juga dikelasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan sesuatu kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap dan nilai

Di samping itu, budaya dari segi bahasa merupakan satu cara yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat kini. Budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan kebanyakan orang samaada dari segi  pemikiran, nilai kepercayaan, pandangan dan tabiat berfikir seseorang itu . Budaya merupakan warisan sosial  manusia, cara pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang boleh diwarisi.

Dalam  konteks pendidikan semasa , budaya dilihat melalui budaya  di sekolah yang disamakan atau sebahagian daripada budaya masyarakat. Di sekolah, murid  akan di didik untuk berbudaya sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat. Budaya dalam masyarakat juga akan mempengaruhi budaya di sesebuah sekolah.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...