Pembaca KAMI

Sunday, May 15, 2011

Sedikit Info berkaitan PSV 3109

Multimedia

Multimedia merupakan proses komunikasi interaktif berasaskan teknologi komputer yang menggabungkan penggunaan pelbagai unsur media digital seperti teks, audio, grafik, animasi dan video untuk menyampaikan maklumat. Multimedia adalah kata gabungan yang merujuk banyak dan kepelbagaian alat atau perantara komunikasi. Multimedia juga boleh merujuk kepada penggunaan teknologi komputer untuk mencipta, menyimpan dan menggunakan kandungan multimedia.

Tafsiran
Multimedia mempunyai pelbagai tafsiran dan maksud. Antara beberapa maksud multimedia adalah seperti berikut:
  1. "Multimedia adalah hipermedia yang berkeupayaan hiperteks. Penekanan diberikan kepada cara-cara pengguna mengabung, menyunting, melaraskan bunyi , grafik, gambar bergerak, teks dan perisian komputer dengan penggunaan tetikus" – Jacquetta Megarry (1990).
  2. "Multimedia ialah persepaduan bunyi ,muzik, animasi ,teks ,suara dan grafik yang dihasilkan olek teknologi berasaskan komputer. ia lebih menarik berbanding dengan televisyen dan kaset video" - Waterworth (1992).
  3. "Multimedia adalah integrasi atau kombinasi atau gabungan di antara pelbagai jenis media yang berlainan iaitu audio,video,teks,animasi dan grafik dalam satu persekitaran digital" - Gayeski (1993).
  4. "Paparan maklumat yang boleh berkomunikasi dengan bantuan beberapa alat tambahan khasnya dalam komputer seperti pemacu cakera padat, perakam suara, pembesar suara, kad bunyi, dan beberapa perisian yang menggunakan cakera padat" - Ron White (1996).

Ciri-ciri multimedia

Integrasi secara seamless
Integrasi secara seamless ialah jalinan yang terhasil di antara media-media berlainan yang sungguh rapi sehingga tidak dapat dikesan oleh mata kasar. Pengguna boleh melihat sesuatu animasi atau video sambil mendengar muzik latar belakang yang dimainkan pada sesebuah aplikasi.

Persekitaran Digital
Persekitaran digital di mana setiap media yang digunakan perlu ditukar kepada bentuk digital supaya boleh di manipulasi dan disebarkan oleh komputer dengan lebih mudah. Digital menjadi bahasa pengantaraan dalam bidang teknologi maklumat dan media elektronik. Selain itu,media dalam bentuk digital mempunyai masa depan yang lebih cerah dibandingkan dengan media bercetak yang sukar dikemas kini.

Interaktif
Interaktif merupakan aplikasi yang membenarkan pengguna untuk berinteraksi dengan media yang disampaikan secara aktif. Pengguna boleh mengawal apa yang dilihat dan dengar serta boleh menentukan hala tuju masing-masing semasa berinteraksi.

Tidak berturutan
Kandungan aplikasi multimedia yang baik adalah tidak berturutan dari segi penyampaiannya. Pengguna boleh meneroka aplikasi dengan cepat tanpa mengikut turutan sambil membina hala tuju sendiri. Kaedah ini adalah lebih berkesan dibandingkan dengan cara biasa di mana pengguna perlu melihat satu demi satu kandungan yang disampaikan.

Kelebihan Penggunaan Multimedia Dalam Pendidikan

a. Dalam pembelajaran berbantukan komputer
 - pelajar dapat didedahkan kepada isi pengajaran
 - maklumat dapat disimpan secara logik dalam ingatan
 - mengeluarkan semula maklumat atau kemahiran secara berkesan.

b. Sebagai sumber maklumat / pengkalan data
 - mampu untuk menyokong model sebagai sumber maklumat
 - mencari hubungan atau kaitan dari satu maklumat ke maklumat lain
 - untuk menghasilkan persekitaran yang kaya dengan maklumat
 - memperkayakan serta mempelbagaikan aktiviti pembelajaran.

c. Sebagai bahan kursus untuk memperkayakan aktiviti P&P
 - memperkayakan aktiviti pengajaran & pembelajaran untuk pelajar pra sekolah dan sekolah rendah
 - menghiburkan kanak-kanak dan meningkatkan kemahiran membaca, mendengar dan berinteraksi secara individu dengan teknologi terkini.

d. Sebagai alat bantu mengajar
 - memberi peluang kepada guru mengubah kaedah pengajaran
 - menginteraksikan klip video atau animasi yang sesuai supaya lebih menarik dalam pengajaran.
  

Ciri-ciri Yang Perlu Ada Dalam Perisian Kursus Multimedia Dalam Pendidikan
         Perisian dibina dengan tujuan untuk menghasilkan persekitaran kaya maklumat bagi memberi peluang kepada pelajar untuk ‘browse’ dan menjelajahinya. Terdapat banyak tajuk-tajuk CD-ROM di pasaran yang boleh digunakan untuk memperkayakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ciri-ciri yang perlu ada dalam perisian kursus Multimedia dalam Pendidikan adalah seperti berikut :

a. Carian menggunakan katakunci, indeks atau senarai kandungan hendaklah mudah dilaksanakan
         Apabila kita hendak mencari sesuatu, kita boleh menggunakan katakunci supaya terus ke bahagian yang dikehendaki. Ciri ini perlu dilaksanakan dengan mudah.

b. Mudah untuk install
         Sebarang perisian multimedia perlu mudah diinstall ke komputer yang akan digunakan oleh pengguna.

c. Mudah diguna dan senang untuk faham
         Perisian multimedia perlu mudah diguna dan senang untuk faham. Jikalau ia susah diguna atau susah untuk faham, pengguna hendaklah selalu merujuk ke pengajar yang mengendalikan kursus itu.

d. Dapat menggunakan perisian mengikut rentaknya sendiri (flexible)
         Jika pengguna tidak faham sesuatu dan hendaklah merujuk balik ke bahagian yang tertentu itu, ia boleh membuat demikian dengan berapa kali yang ia suka tanpa merisau tentang kawan-kawannya yang lebih cepat.

e. Bersepadu dan berinteraktif
         Pengguna diajar dengan berinteraktif dengan kerja kursusnya, bukan hanya mencatat nota sahaja daripada pengajarnya.

f. Persekitaran yang kooperatif
         Sesuatu perisian multimedia perlu mempunyai persekitaran yang kooperatif. Pengguna boleh membuat sesuatu dan perisian itu dapat memberi maklumbalas yang cepat.

g. Kit pembelajaran kendiri
         Perisian kursus multimedia hendaklah merupakan satu kit pembelajaran kendiri supaya sesiapa sahaja dapat belajarnya tanpa bantuan daripada orang lain.No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...