Pembaca KAMI

Tuesday, May 10, 2011

TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA - TEKNIK SQ3R

APAKAH TEKNIK SQ3R ITU?
 • Teknik SQ3R digunakan oleh guru   untuk membimbing pelajar bagi meningkatkan kemahiran belajar pelajar.
 • Pelajar dapat membaca secara kendiri bagi memperkukuh kemahiran berfikir . 
 • Ini semua dapat dilakukan dengan  memberi penekanan kepada tinjauan
 • Maklumat diperoleh melalui penyoalan. 
 • Pengukuhan maklumat dibuat dengan menyatakan kembali dan menyemak semula 
  
APAKAH YANG BERLAKU PADA SETIAP PERINGKAT BACAAN?

1.   Survey
  Murid-murid membaca secara pantas untuk mendapatkan gambaran awal tentang isi bacaan mengikut pemahaman masing-masing. Mereka hanya memfokuskan terhadap bahan atau teks yang berkaitan tajuk utama, sub tajuk/tajuk kecil, gambar, symbol, ilustrasi, grafik dan pemenggalan teks.Teknik bacaan yang sesuai digunakan ialah teknik skimming dan scanning.

2.Soalan (Question)
 • Pada peringkat ini, pelajar  membina soalan daripada tinjauan yang telah dilakukan.
 • Soalan boleh dibina dengan menggunakan    prinsip 5W 1H iaitu
what (apa?),
when  (bila?),
where (di mana?),
why (mengapa?),        
who (siapa?)  
how (bagaimana?).
 • Dengan pertanyaan ini pelajar  akan       tertumpu kepada mencari jawapan bagi       soalan-soalan yang dibina.
 •  
3. MEMBACA  (READ)

      Murid-murid menyenaraikan beberapa isi soalan (intipati yang terkandung dalam teks. Soalan tersebut adalah berdasarkan perkara yang ingin diketahui oleh murid-murid tentang topik/isu dalam teks. Soalan tersebut juga adalah penyenaraian siri soalan yang berkaitan dengan tugasan yang diberi di samping merupakan panduan kepada jawapan sebenar. Murid-murid akan mencari jawapan dan ramalan jawapan yang paling sesuai.

  4.  4. RECITE (MENYEBUT/MENGULANG)
 
Setelah murid-murid membaca keseluruhan teks, mereka dikehendaki mengingat kembali kesemua atau sebahagian maklumat yang terdapat. Murid-murid perlu menyenaraikan maklumat yang berkaitan soalan atau tugasan sebelum dapat menjawab semua soalan tugasan berdasarkan maklumat dalam teks. Murid-murid juga boleh mengemukakan jawapan kepada soalan asal sebelum merujuk jawapan yang terdapat dalam teks serta membandingkan ketepatan jawapan masing-masing.

5.    5. REVIEW (MENYEMAK)  
     Pada peringkat ini, murid-murid dikehendaki membaca semula soalan dan jawapan yang ditulis atau dicatat. Ini adalah peringkat untuk mengesahkan jawapan yang dikemukakan oleh murid-murid pada peringkat recite (menyebut/mengulang). Murid-murid perlu mempastikan bahawa semua bahagian sudah dijawab berdasarkan fakta dan maklumat dalam teks. Murid-murid sepatutnya tidak tertinggal maklumat atau fakta dalam tugasan pada peringkat question (menyoal).

      TUJUAN SQ3R
 • Membolehkan pelajar membaca secara kritis.
 • Meninjau perkara-perkara yang telah diketahui tentang bahan tersebut untuk   dikaitkan dengan pengetahuan dan pengalaman pelajar.
 • Menarik minat pelajar untuk membaca perkara-perkara yang hendak diketahui.
 • Mengenal pasti perkara-perkara yang telah dipelajari dan perkara-perkara tambahan yang belum diketahui lagi .

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...